top of page

בעלי חיים ושינוי האקלים

הצעה לפעילות

השלכות של שינוי האקלים

שינוי אקלים מאיים על המגוון הביולוגי ומפעיל לחץ על מערכות אקולוגיות בנוסף לפעילות אחרת של האדם הפוגעת במגוון האקולוגי שאינה קשורה לאקלים. ההתמודדות היא התנהגותית או פיזיולוגית. בתחנה זו התלמידים יתוודעו לנושא דרך פעילות יצירה.

bottom of page