top of page

האדישות המבעיתה של החברה למשבר האקלים - האמנם?

הצעה לפעילות

השיח על שינוי אקלים במרחב הציבורי; אתיקה

סקרים רבים נערכו על מנת לבחון את עמדות הציבור בנושא שינוי האקלים. תוצאות של סקר משנת 2022 מצביע על כך שברוב המדינות שנבדקו, הנשאלים אמרו ששינוי האקלים הוא איום גדול על ארצם, כאשר נשאלים מכמעט מחצית מהמדינות דירגו את שינוי האקלים הגבוה ביותר מבין חמישה איומים שהוצגו בסקר. התוצאות מצביעות גם על קשר בין העמדות הפוליטיות והעמדות כלפי שינוי האקלים.  בפעילות זו התלמידים יחשפו לתוצאות הסקרים במטרה להעלות את המודעות לתפישות השונות בציבור לגבי חומרת הסכנה שבשינוי האקלים.

bottom of page