top of page

הצעה לפעילות

השלכות של שינוי אקלים

השיטפונות וההצפות הם שתי תופעות טבע הקשורות זו לזו - שיטפון הוא זרם חזק של מים בנחל המאופיין בכמות מים ומהירות זרימה הגדולות מאלו שבשגרה. כאשר השיטפון מתמשך וכמויות המים גדלות – אפיק הנחל לא יכול להכיל את כל המים הזורמים דרכו, והנחל עולה על גדותיו ומציף את פשטי ההצפה שמעבר לגדותיו. בפעילות זו התלמידים יכירו תופעות של אקלים קיצון - שטפונות - כחלק מהשלכות שינוי האקלים, ודרכי התמודדות עם השיטפונות.

bottom of page