top of page

הצעה לפעילות

בעוד מדד האושר המקובל בוחן היבטים כלכליים של התמ"ג - הערך הכולל של סחורות ושירותים המיוצרים במדינה ושל הפיתוח האנושי, מדד האושר של כדור הארץ (Index Planet Happy) בוחן את היכולת לחיות טוב מבלי לפגוע במשאבי כדה"א ע"י בחינת תוחלת שנים ביחס להשפעה סביבתית וניצול משאבי הטבע וע"י בחינת טביעת הרגל האקולוגית של המדינה.

בפעילות זו יעסקו התלמידים בפער שבין נתוני מדד האושר בישראל לבין  מדד האושר של כדור הארץ בישראל תוך התייחסות לשלושה מדדים: אושר, טביעת רגל אקולוגית ותוחלת חיים.

bottom of page