top of page

ניסוי אפקט החממה

הצעה לפעילות

אקלים

אפקט החממה הוא תהליך שבו חום נלכד בתוך האטמוספרה של כדור הארץ, בגלל גזי חממה אשר עוטפים את האטמוספרה, ולא נותנים לחום "לברוח", בדומה לקירות זכוכית בחממה. זהו מונח חיוני להבנת שינוי האקלים. בפעילות זו יתנסו התלמידים במודל פשוט של אפקט החממה אשר מדגים את היכולת של גזי חממה באטמוספירה ללכוד חום.

bottom of page