top of page

שינוי אקלים בישראל וים המלח

הצעה לפעילות

השלכות שינוי האקלים

ישראל נמצאת באזור רגיש מאוד לשינוי אקלים וקצב השינויים האקלימיים גבוה בהשוואה לממוצע העולמי. אמנים ישראלים מתייחסים לביטויים מקומיים של שינוי האקלים, וכן לסוגיות סביבתיות שונות הקשורות להשפעת האדם על הטבע. בפעילות זו התלמידים יחשפו לאומנות ככלי הסברתי לנושא שינוי האקלים ולשינוי האקלים והשלכותיו

bottom of page