top of page

שינוי אקלים ומשקעים

הצעה לפעילות

השלכות של שינוי אקלים

משטר הגשם הוא פיזור הגשמים הצפוי באזור מסוים (או פריסת המשקעים לאורך עונת הגשמים) והוא מורכב מגורמים רבים, ביניהם: כמות הגשם השנתית, אורך עונת הגשם ועיתויה, כמות הגשם המקסימלית, התפלגות פרקי הגשם, אורכם וכמות המשקעים בהם, התפלגות פרקי היובש ואורכם. בישראל צפוי שינוי במשטר הגשמים בעקבות שינויי האקלים - ישראל שוכנת בין רצועת המדבריות העולמית מדרום, ואירופה הגשומה מצפון. בשל שינוי האקלים רצועת המדבריות נעה צפונה, ישראל הופכת חמה יותר ויבשה יותר, הים התיכון מתחמם, ואזורי הגשם של אירופה נעים צפונה ומתרחקים מאיתנו. תחזיות צופות שבישראל תהיה ירידה משמעותית בכמות המשקעים. בפעילות זו התלמידים יחשפו להשלכות של שינוי האקלים הנובעות מהשינוי בדפוסי המשקעים

bottom of page