top of page

בידינו הדבר
יום עיון מקוון להשקת מרכז המורים

חשוון תשפ"ב, אוקטובר 2021

חינוך סביבתי וחינוך לקיימות, תיאוריה ומעשה - פרופ' טלי טל, דיקנית הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה, הטכניון.

הקלטת ההרצאה, מצגת

משבר האקלים והדו"ח השישי של ה-IPCC - פרופ' נגה קורנפלד שור, מדענית ראשית, המשרד להגנת הסביבה.

הקלטת ההרצאה, מצגת

חינוך בנושא משבר האקלים תמונת מצב בארץ ובעולם - פרופ' אורית בן-צבי אסרף.

הקלטת ההרצאה, מצגת

מורים למען האקלים - הילה-לרנאו

הקלטת ההרצאה, מצגת

מצעד האקלים - הילה-נקש, החברה להגנת הטבע.

הקלטת ההרצאה, מצגת


שומרים על הניקיון במרחב הציבורי - דוגמאות מהארץ והעולם - נעמה לב, המרכז לחינוך לקיימות בסמינר הקיבוצים, אוניברסיטת חיפה

הקלטת ההרצאה, מצגת

אם תרצו אין זו מזבלה - ד"ר גולי אורטל עברי, עמותת קחו אתכם את הזבל

מצגת

מסתכלים לזבל בעיניים - אלה סלה מיכאלוב, תיכון בית ירח

מצגת


מערכי בריחה בנושאי אוויר וקרינה - ד"ר קרן לוי, מרכז בידינו

מצגת

יחידות הוראה בנושא משבר אקלים ואקלים קיצון - ד"ר הגר ליס

מצגת

פעילויות אקטואליה בכיתה - שני צור, מרכז בידינו

מצגת

מאמרים מעובדים ואתר אקולוגיה בסביבה מתוקשבת - מדי קן, בית ספר דרכא גדרה

פעילויות מאמרים מעובדים, אתר אקולוגיה בסביבה מתוקשבת

סיורים וירטואליים כאמצעי לעורר מודעות ומעורבות סביבתית - סוהיר סורה, בית ספר חקלאי ימה, זמר

מצגת

יחידות הוראה בנושאים שונים - עינת פילר, בית ספר למדעים, תיכון למנהיגות מדעית קהילתית-עתיד לוד.

מצגת

תוכנית הכנס.png
bottom of page