top of page

אדם וביוספרה – ריקוד בשניים: כן או לא - פרופ' פועה בר, אונברסיטת בן-גוריון שבנגב

הרצאה מוקלטת

בשידור זה מציגה פרופ' בר ממחקריה העוסקים בדיאלוג שבין האדם והמערכות הטבעיות ובנקודות החיכוך והקונפליקטים בין פעילות האדם לסביבה. במהלך השידור נסקרים מחקרים בתחומי האקולוגיה של הצמח בנושאים כגון השפעה של שרֵפות יער, תהליכים של נגר וסחף ונושאים הקשורים ישירות ובעקיפין לשמירת טבע ובהם השפעות מינים פולשים, שירותי מערכת אקולוגית ועוד.

bottom of page