top of page

הירידה בשלל הדיג בכנרת

פעילות סביב מאמר

פעילות המבוססת על מאמר המעובד מתוך: שקדי י., ארצי י., לידר נ. והצופה א. (2013). הירידה בשלל הדיג בכינרת - תוצאה של אי–יציבות המערכת ולא של פעילות הקורמורנים. אקולוגיה וסביבה, 4(1), עמ' 32-37. הכינרת כמערכת אקולוגית מהווה נושא מרכזי בחיים בישראל. לכינרת יש תפקיד מרכזי כמשאב מים, תיירות, חקלאות ימית וכמובן גם כבית גידול למגוון מינים. אחת הבעיות אשר עלו סביב הכינרת בשנים האחרונות הינה בעיית הירידה בשלל דיג האמנונים. המאמר עוסק במגוון ההיבטים הקשורים לירידה בשלל הדיג בכינרת, ומציג מחקרים אשר בחנו את ההשפעה של גורמים שונים על שלל הדיג. בפעילות המלווה את המאמר התלמידים נחשפים למאפייני הכינרת כמערכת אקולוגית, ליחסי הגומלין בין המינים, ולדילמה העומדת במרכז הבעיה, תוך חשיפה למגוון ההיבטים הקשורים בה.

לפעילות זו קיימים חומרים נלווים: 

1. מדריך למורה הנמצא תחת "מדריכים למורים" (נגיש למורים שנרשמו ואושרו לאתר).

2. מצגת בעברית ומצגת בערבית שהוכנו על ידי מדריכים ומדריכות של מדעי הסביבה.


bottom of page