top of page

זליגת חומרי הדברה משדות חקלאיים והשפעתם על דבורי הדבש

פעילות סביב מאמר

פעילות vמבוססת על מאמר המעובד מתוך: סורוקר ו., שריג ש., סלבצקי י., אפיק א., קמר י., זידמן א., שוקר ש., קנול י. וצעדי א. (2017). זליגת חומרי הדברה משדות חקלאיים לסביבה הטבעית והשפעתה על דבורי דבש. אקולוגיה וסביבה, 8(2), עמ' 16-23. בפעילות זו התלמידים נחשפים לחשיבות הדבורים במערכות אקולוגיות ולהשפעת פעולות האדם - הדברה - על אוכלוסיות הדבורים.

לפעילות זו קיים מדריך למורה הנמצא תחת "מדריכים למורים" (נגיש למורים שנרשמו ואושרו לאתר).

bottom of page