top of page

ממשק אוכלוסיות יתר של תנים

פעילות סביב מאמר

בפעילות המוצעת תלמידים נחשפים למורכבות של יחסי הגומלין במערכת הכוללת את: הטורפים (התנים), הנטרפים (העגלים והצבאים), נפגעי המשנה (הנשרים) והחקלאים, ולאופן בו גורם אחד משפיע על האחר במערכת.

הפעילות מבוססת על מאמר המעובד מתוך: דולב ע., קפוטא ד., טלמון ע.,רייכמן א., יהודה י.,גולדשטיין ח., קינג ר. וזלץ ד. (2016). ממשק אוכלוסיות יתר של תנים - מתֵאוריה למציאות. אקולוגיה וסביבה, 7(2), עמ' 137-144. בשנים האחרונות החקלאים בגליל ובגולן מתמודדים עם פגיעות קשות בעדריהם הנעשות על ידי תנים ושועלים. דבר זה גורר ציד מצד החקלאים ובמקביל פעולות ממשק יזומות ע"י המדינה במטרה לצמצם את הנזק לחקלאים ולשמור כמה שניתן על המאזן העדין של המערכת האקולוגית באזור. המאמר מעלה את נושא הפסולת של המשקים כגורם המשפיע על גידול אוכלוסיית הטורפים, ובוחן דרך לצמצום אוכלוסייתם דרך סילוק מקורות המזון הללו. 

לפעילות זו קיים מדריך למורה הנמצא תחת "מדריכים למורים" (נגיש למורים שנרשמו ואושרו לאתר).

bottom of page