top of page

ממשק דילול צומח – טיפול באזורי חַיִץ לאש והשפעתו על סכנת שריפה ביערות מחטניים

פעילות סביב מאמר

בפעילות התלמידים נחשפים לתופעת ריבוי השריפות בעולם וכן לטיפולי חיץ שנועדו לצמצם את נזקי השריפות.

פעילות זו מבוססת על מאמר המעובד מתוך: מור אשכנזי, יוג'ין דוד אונגר, יוסי משה, יחזקאל אברהם, חנוך צורף ויגיל אסם, אקולוגיה וסביבה, אפריל 2018, גליון 1, (עמ' 30-39). 

לפעילות זו קיים מדריך למורה הנמצא תחת "מדריכים למורים" (נגיש למורים שנרשמו ואושרו לאתר).

bottom of page