top of page

שינויים במגוון המינים ובתפוצתם

הצעה לפעילות

הפעילות המוצעת הינה מדע אזרחי "ספירת הציפורים" וכולל מספר שלבים: א) היכרות עם מדע אזרחי בכלל ועם מיזמים של תיעוד מגוון ביולוגי בישראל וספירת הציפורים בפרט, ב) הכנה לקראת ספירת הציפורים – הכרת מיני הציפורים, תכנון שאלות חקר, ג) יציאה לתצפית בציפורים והזמנה לפעילות תורמת, ד) ניתוח תוצאות של התלמידים וניתוח תוצאות של כלל הספירה.

מדי פעם אנו שומעים בתקשורת על היעלמותו של מין כזה או אחר, איומים שונים על מיני אורגניזמים ובתי גידולם,"על מינים שנוספו לרשימת המינים בסכנת הכחדה ורק לעיתים רחוקות אנו שומעים על פעולות הנעשות להצלתם. על מינים שנוספו לרשימת המינים בסכנת הכחדה ורק לעיתים רחוקות אנו שומעים על פעולות הנעשות להצלתם. באוקטובר 2018 הכריז השר להגנת הסביבה על הרחבת מספר מיני בעלי חיים המוגנים בחוק, פעילות משמעותית וחשובה שעשויה לסייע בהגנתם.

הכחדת מינים הוא תהליך טבעי, אולם השפעת האדם על כדור הארץ הביאה להגברת קצב הכחדת המינים ופגיעה במערכות הא קולוגיות באופן חסר תקדים. יש הטוענים שקצב ההכחדה מהיר פי 1000 מהעבר וכי אחד מכל ששה מינים ייכחדו עד שנת 2100! 

מחקרים רבים ומגוונים נעשים בעולם ובזכותם אנו למדים על שינויים במגוון המינים. חלק מהמחקרים מבוססי מדע אזרחי – כאשר הציבור מדווח על תצפיותיו במינים מסוימים יכולים החוקרים בעזרת ניתוחים סטטיסטיים ומודלים מורכבים, לעקוב אחר שינויים בגודל האוכלוסיות ובתפוצת המינים. ניטור שיטתי ומעקב מתמשך לאורך זמן, מאפשרים טוב יותר לעקוב אחר השינויים לאורך זמן. דוגמה לכך היא ספירת הציפורים השנתית. 

bottom of page