top of page

דילמת היצוא של הגז הטבעי

פעילות משחקית

אתיקה וסביבה

פעילות זו נועדה לאפשר לתלמידים לחקור מקרה מ"העולם האמיתי". דרך החקירה של נושא כלכלי, הנמצא על סדר היום הפוליטי, הציבורי והחדשותי בישראל מזה מספר שנים. הפעילות מאפשרת לתלמידים להפנים את המשמעויות של ההיבטים התיאורטיים של כלכלה וסביבה ולהשתמש בהם לצורך ניתוח של בעיות ממשיות. במסגרת פעילות זו, התלמידים מפתחים יכולות של הנמקה וקבלת החלטות או נקיטת עמדה כלפי דילמות סביבתיות מורכבות. זוהי דוגמה ללמידה רב תחומית, שבה סוגיה סביבתית אחת מאפשרת למידה של תכנים שונים מתוכנית הלימודים.

bottom of page