top of page

יחידות הוראה אינטגרטיביות במדעי הסביבה - עקרון הזהירות המונעת

מערך שיעור

נושאים חוצי תחומים

היחידה עוסקת בנושא עיקרון הזהירות המונעת שהוא מושג חוצה נושאים. יחידה זו מדגימה למידה אינטגרטיבית במודל הרב תחומי, כאשר המושג עיקרון הזהירות המונעת נלמד בהיבטים סביבתיים שונים (קרינה בלתי מייננת, חומרים מסוכנים, מערכות אקולוגיות והנדסה גנטית).

bottom of page