top of page

ניתוח כלכלי של שיטות שונות להפחתת זיהום

10 בינואר 2024

פרופ‘ צביקה נאמן

פליטות של גזי חממה, הן גורם מרכזי לשינויי האקלים ולנזקים שונים שהם גורמים לחברה ולכלכלה. השפעות אלה מייצרות עלויות שאינן מכוסות על ידי המעורבים בפעילות הכלכלית שגרמה להן, ולמעשה הציבור הרחב הוא זה אשר נושא בהן – מה שמכונה כשל שוק של עלויות חיצוניות.

בהרצאה זו תשמעו על האופן שבו מבצעים ניתוחי עלות אל מול תועלת בכלכלה, ויידונו דרכים כלכליות להפחתת זיהום אפקטיבית, ובפרט דרכי שימוש במיסוי מזהמים וברשיונות זיהום סחירים.


פרופ‘ צביקה נאמן, פרופסור לכלכלה, מופקד על הקתדרה למיקרו כלכלה ע״ש מריו אנריקה סימונסן, אוניברסיטת תל אביב

bottom of page