top of page

שינויים ואתגרים במשק החשמל

5 באפריל 2022

פרופ' יעל פרג כהן מינץ

ההרצאה עוסקת ביעד האו"ם מס' 7 לפיתוח בר קיימא.
המרצה דנה באנרגיה במבט רב ממדי, ובפרט בהיבט של אנרגיה נקייה וזמינה. ההרצאה עוסקת במדיניות ציבורית
תוך התמקדות במתרחש בישראל בהתייחס למדיניות ותוכניות עתידיות בתחום האנרגיה.

פרופ' יעל פרג כהן מינץ הינה מומחית למדיניות אנרגיה ושינוי אקלים; סגנית דיקן בית הספר לקיימות באוניברסיטת רייכמן; חוקרת בכירה במכון לשינוי האקלים, אונ' אוקספורד, אנגליה. מחקרה מתמקד בשלושה תחומים עיקריים: שווקי אנרגיה עתידיים, התנהגות צרכני אנרגיה ומעבר לחברה דלת פחמן.

bottom of page