top of page

אקוטופ בטופ: הנחיות הצעות ודוגמאות - ערבית

חומרי עזר למורים

חוברת זו נועדה להציג למורים דרך מסייעת להנחיית יחידת האקוטופ בכיתה. החוברת מחולקת לשני חלקים: א) הצעה ללוח זמנים לביצוע היחידה, דרכים לגיבוש שאלת חקר, תכנון מחקר איסוך ועיבוד נתונים וכתיבת דיון; ו-ב) ארבע דוגמאות לעבודות מלאות מלוות בהערות - שתיים בעברית ושתיים בערבית. תשע"ד, 2014.

bottom of page