top of page

למידה חברתית-רגשית (SEL) בהוראת שינוי האקלים - הצעות וכלים לרפלקציות מסוגים שונים

חומרי עזר למורים

למידה חברתית-רגשית (SEL – Learning Emotional Social) היא מונח המתייחס לפן הרגשי של הלמידה, הכולל ידע
ומיומנויות להבנה וניהול של רגשות בהקשרים שונים. מדובר בתהליך חינוכי-התפתחותי השזור יחד עם ההיבטים הקוגניטיבים
של הלמידה, ומטרתו קידום עמדות, ידע ומיומנויות חברתיות ורגשיות.
בחוברת זו מוצעות פעילויות אשר נועדו לעודד את התלמידים לשתף את רגשותיהם כחלק מהלמידה החברתית-רגשית. הפעילויות המוצעות מתייחסות לנושא העל של שינוי האקלים או לכל תת נושא רלוונטי, למשל: רעב ובטחון תזונתי, הכחדת מינים, פגיעה במגוון הביולוגי, אירועי מזג אוויר קיצון, פעילות סביבתית, עליית פני הים, פליטי אקלים, צריכה נבונה, מחסור במים וכדומה.

bottom of page