top of page

פעילות סביב מאמר

פסולת ימית מוצקה היא בעיה סביבתית כלל-עולמית, המשפיעה על האדם ועל מערכות אקולוגיות רבות בים ובחוף. בשנים 2012–2018 נערך מחקר סביבתי מקיף, שניטר ובחן את הפסולת הימית בחופי הים התיכון של ישראל, במטרה לספק כלים להתמודדות עם בעיה זו. המאמר מציג נתונים חדשים על מאפייני הפסולת הימית בחופי ישראל, ומנתח את השינויים שחלו בהרכבה בתקופת המחקר. תוצאות המחקר מראות כי צפיפות הפסולת בחופי ישראל נמוכה מהממוצע העולמי, כנראה הודות למאמץ המושקע בניקיונם.

למרות הירידה שנצפתה בכמות שקיות הפלסטיק ובריכוז הפלסטיק בחופים, יש להמשיך במאמצים להפחתת כמות פסולת הפלסטיק המגיעה לחופים ולים. המאמר מציג מספר המלצות כיצד ניתן לעשות זאת וביניהן: צמצום צריכת כלים חד-פעמיים; הגברת המודעות; וניהול נכון יותר של הפסולת בסביבה החופית.

הפעילות המלווה את המאמר כוללת חשיפה לבעיית הפסולת בחופים ובסביבות מימיות והשלכותיה על הסביבה, הכלכלה והחברה.

לפעילות זו קיים מדריך למורה (אליו ניתן לגשת מחומרים למורים בלבד - יש להירשם לאתר ולקבל אישור על מנת לגשת לחומרים אלו)

שינויים בהרכב פסולת הפלסטיק בחופי ישראל

bottom of page