top of page

נחל אלכסנדר / סוהיר סורה

סיור וירטואלי

מים

הצעה לסיור וירטואלי בנחל אלכסנדר שבמסגרתו נערכת היכרות עם ערוץ הנחל, ועוסקים בנושאים כגון: בריאות המערכת האקולוגית בנחל ובסביבתו, בריאות המים, ספיקת מים, הצבים בנחל אלכסנדר.

bottom of page