top of page

איך מלמדים על שינויי האקלים?
יום עיון מקוון

חשוון, תשפ"ג, נובמבר 2022

מושב המליאה - חלק א'

הקלטת מושב המליאה - חלק א'

ד"ר נירית לביא אלון, מנהלת מרכז המורים, הטכניון

ד"ר גילמור קשת-מאור, מנהלת אגף מדעים במזכירות הפדגוגית, משרד החינוך

גב' רפאלה בביש, ממונה תחום שינוי אקלים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך

גב' סאמיה אבו חיט, מפמ"ר מדעי הסביבה, אגף מדעים, משרד החינוך

פרופ' טלי טל, דיקנית הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה, הטכניון


הרצאות

עקרונות פדגוגיים בהוראת שינויי אקלים | פרופ' טלי טל, הטכניון

מצגת

הוראת שינויי אקלים – סקירת המרווח שבין ידע, ערכים והתנהגות. היבטים תיאורטיים ומבט על תוכניות בעולם | ד"ר אפרת עילם, אוניברסיטת ויקטוריה, אוסטרליה

מצגת

מטרות ונושאי ליבה מומלצים בהוראת שינויי אקלים | ד"ר רוחמה ארנברג, אגף מדעים, משרד החינוך

מצגת

היערכות משרד החינוך לפיתוח מקצועי והכשרת מורים בנושא שינויי אקלים | ד"ר הגר ליס ומילכה שאולוב אגף מדעים, משרד החינוך

מצגת

מושב המליאה - חלק ב'

הקלטת מושב המליאה - חלק ב'

שימוש במודלים וסימולציות ממוחשבות להוראת נושא האקלים | ד"ר תום ביאליק, המכללה האקדמית בית ברל

דף מלווה להרצאה

פיתוח אכפתיות ביחס לשינויי אקלים בתוך המרחב הכיתתי | ד"ר קרן קפלן מינץ, מכון שמיר למחקר, אוניברסיטת חיפה.

מצגת

מושבים מקבילים

מושב 1: דרכים להוראת שינוי האקלים

מנחה: דקלה גיש מדריכה ארצית, תחום שינוי אקלים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך

הקלטת מושב 1

מתאקלמים - שבוע שינוי האקלים העירוני בירושלים | יעל להמן, מנהל חינוך ירושלים

מצגת

צל עירוני - תכנון הצללה של מטפסים מקבעי פחמן | גלית בן הרוש, נעמי הורביץ, מיקה שוורץ, החווה החקלאית בעין שמר ומבואות עירון

מה הסרט שלך? - יוזמת תלמידים לקידום מודעות לשינויי אקלים | נדב שמגר, מדריך גאוגרפיה אדם וסביבה, משרד החינוך

מצגת


מושב 2: יוזמות חינוכיות ועשיה פעילה בנושא שינוי האקלים

מנחה: שני צור, בידינו, מרכז המורים הארצי לחינוך סבבתי וקיימות

הקלטת מושב 2

מהאקתון שינויי אקלים לאקטיביזם חברתי - יוזמות תלמידים בערד | איריס חממה, מנהלת תפוח פיס ערד

תלמידים כסוכני שינוי מובילים יום שיא קהילתי | רודי בוקסנבאום, מנהלת אשכול פיס, ארז דגן, חטיבת ביניים אלון, רעננה

מצגת

תחבורה ירוקה - פעילות לשינוי הרגלי תחבורה | שפאא ותד, אורט מקיף ערבי רמלה

מצגת


מושב 3: למידה בין תחומית בנושא שינוי האקלים

מנחה: ד"ר פרחי וקסמן, תיכון שמעון בן צבי גבעתיים, מדריכה ארצית בביולוגיה, המרכז לפיתוח ותמיכה במעבדות הביולוגיה, אוניברסיטת בר אילן

הקלטת מושב 3

תלמידי ביולוגיה וגיאוגרפיה פועלים למען שמירת הטבע במסגרת תכנית TiME | מלי בר, מאיה ניר, ליאובק חיפה

מצגת

כשבית ספר כולו מתגייס ללמד שינויי האקלים | ד"ר פרחי וקסמן, תיכון שמעון בן צבי גבעתיים

דיון: איך מקדמים למידה בין תחומית בבית הספר?

מצגת


מושב 4: אקטיביזם כמנוע להתמודדות עם שינויי אקלים במעורבות החברתית

מנחה: חנה ארז, ממונה חינוך חברתי קהילתי ארצי, מנהל חברה ונוער, משרד החינוך

הקלטת מושב 4

דיון: איך מתגברים על חסמים ומעודדים מורים להובלת אקטיביזם בבית הספר?

מצגת


מושב 5: סקירת חומרי הוראה לחטיבות ולתיכון בדגש שינויי אקלים

מציגה: ד"ר מיה אלסר, צוות תחום שינוי אקלים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך

הקלטת מושב 5           מצגת


תוכנית הכנס.png
bottom of page