top of page

למידה בסביבה הקרובה

12085790_20944278.jpg

הפעילויות שלהלן מיועדות לביצוע מחוץ לכיתה, למשל בחצר בית הספר או בסביבה הקרובה לו. בפעילויות מושם דגש על שימוש בסביבה לשם הוראת נושא שינוי האקלים.

חפש את הפחמן

פליטות פחמן דו חמצני נובעות מגורמים שונים, כתוצאה מתהליכי ייצור וצריכה של מוצרים ושירותים. גם בבית הספר יש תהליכים המשפיעים על פליטות וקליטה של פחמן דו חמצני. בתחנה זו התלמידים ישחקו משחק רמזים במהלכו עליהם לאתר מקומות בבית הספר שמשפיעים על שינוי האקלים.

מדידת טמפרטורה בסביבה

כשחם לנו בבית או בכיתה אנו יכולים לווסת את החום בלחיצת כפתור אחת של המזגן. אבל מה קורה במרחב הציבורי שלנו? בפעילות זו נמדוד את הטמפרטורה באזורים שונים בבית הספר, נלמד על השפעות תנאים שונים על הטמפרטורה במרחב הציבורי שלנו ונחשוב איך ניתן לגרום להפחתתה.

לראות את שינוי האקלים בסביבה

נושא שינוי האקלים קשור לכל דבר בחיים שלנו. מוצרים ושירותים שאנו צורכים משפיעים על פליטות פחמן דו חמצני, עצים וצמחיה סופחים פחמן. גם בבית הספר ובסביבתו יש תהליכים המשפיעים על פליטות וקליטה של פחמן דו חמצני. בתחנה זו התלמידים יצאו לסיור התבוננות בסביבה הקרובה ויאתרו גורמים הקשורים לשינוי האקלים.

פרפרים ושינוי אקלים

הפרפרים מוכרים כסמן ביולוגי לבריאות הסביבה ולזיהוי שינויים שחלים במערכת האקולוגית, בזכות רגישותם המיוחדת לשינויים סביבתיים. שינוי האקלים משפיע גם עליהם. בפעילות זו התלמידים יתנסו בניטור פרפרים כחלק ממיזם מדע אזרחי - ספירת הפרפרים.

bottom of page