top of page

הסיפור שלנו

בידינו - מרכז המורים הארצי לחינוך סביבתי ולקיימות הוקם בשנת תשע"ח כמרכז המורים הארצי למורי מדעי הסביבה  על מנת לתת שירות למורים ולמורות המלמדים מדעי הסביבה בתיכון. 
בשנת תשפ"ב הורחב מרכז המורים וכיום הוא נותן שירות לכלל המורים בחטיבות הביניים ובתיכון, בדגש מורי המדעים ומורים המתעניינים בנושאי המרכז.
מרכז המורים מסייע למשרד החינוך בפיתוח מקצועי ופיתוח תכנים עדכניים למורים, על בסיס ידע אקדמי ובשיתוף גורמים העוסקים בתחום, ומקדם פדגוגיות חדשניות לעיסוק בנושאי הסביבה. 

סמל בידינו לוגו שקוף.png

חזון המרכז

נושאי הסביבה, שינויי אקלים, חינוך סביבתי וחינוך לקיימות יהוו חלק בלתי נפרד מתכני הלימוד, מטרות וערכים במערכת החינוך בישראל.
 

מטרות המרכז

מרכז המורים ייתן מענה דינמי לפיתוח מקצועי ופיתוח חומרים רלוונטיים בנושאי שינויי אקלים, סביבה וקיימות למורי מדעי הסביבה וכלל מורי מדעים בחטיבות ובתיכון, בהתאם ליעדים ולמדיניות משרד החינוך, בהתאם לצרכי המורים ולהתפתחויות בנושאי הסביבה
המרכז יקדם תכנון אסטרטגי והמלצות לקווי מדיניות עם משרד החינוך לקידום החינוך הסביבתי והחינוך לקיימות
המרכז יפעל בשיתופי פעולה רחבים עם מגוון גופים לקידום החינוך הסביבתי והחינוך לקיימות
המרכז יקדם קהילת מורים דינמית צומחת ומתפתחת, משתפת ותומכת.
המרכז יהווה מקור לידע מדעי עדכני בנושאי הסביבה והקיימות השונים, תחום הוראת המקצוע מדעי הסביבה, החינוך הסביבתי והחינוך לקיימות.

צוות

bottom of page