top of page

סביבתון

סביבתון הוא כתב עת המשמש במה להעשרה בתחומי החינוך הסביבתי והחינוך לקיימות ובפרט בנושא שינויי אקלים.

כתב העת כולל כתבות מחזית המדע, עוסק בנושאים "חמים" המשיקים לתוכנית הלימודים וכן בנושאים מהמחקר בהוראת המדעים ובחינוך הסביבתי. 

כתב העת משמש גם במה להחלפת רעיונות בין מורים ולשיתוף ביוזמות מורים וחומרי למידה ופעילויות שפותחו על ידי מורים ועל ידי מרכז בידינו.

bottom of page