top of page

גילוי מינים חדשים למדע

הצעה לפעילות

בפעילות זו התלמידים נחשפים לאופן הגילוי של מינים חדשים ועוסקים במושגים רלוונטיים: טקסונומיה, מינים גרים, מינים פולשים, רשימה אדומה, מגוון ביולוגי.

אנחנו שומעים כל הזמן על הכחדת מינים בגלל פעילות האדם – עקב ניצול יתר של קרקע ומים ושינוי שימושי קרקע, בגלל פגיעה בבעלי חיים (צייד, הרעלות) זיהום, מינים פולשים ושינויי אקלים. אולם, לעיתים יש גם גילויים של מינים חדשים. 

בעולם ידועים מיליון וחצי מינים מתוך כארבעה מיליון מינים משוערים. רובם הם פרוקי רגליים נפוצים, שטרם זוהו, והם חסרי הגדרה מדעית. יצורים איש לא חזה בהם אף פעם הם נדירים יותר, ולרוב נמצאים במצולות הים או בלב היער הטרופי – מקומות שעדיין לא נחקרו כיאות על ידי בני אנוש. לעיתים קרובות הגילויים מושגים ע"י בדיקות גנטיות - ישנם יצורים השייכים מבחינה ביולוגית למינים שונים, אולם נראים בעינינו כאותו מין, עד שבדיקות גנטיות מוכיחות כי מדובר במינים נבדלים לחלוטין. ולעיתים מדובר בזיהוי מין שאינו מוכר ע"י חובבי טבע או אנשי מקצוע באופן מקרי, כפי שקרה עם ארבעת הצמחים החדשים שהתגלו לאחרונה בישראל. 

bottom of page