top of page

מסירים את המסיכה מזורו

פעילות סביב מאמר

בפעילות זו התלמידים נחשפים להיבטים הקשורים להתאמות בבעלי חיים דרך "מסיכת הפנים" של החנקן הנובי המהווה מרכיב חשוב המסייע בתהליך הציד שלו, ותורם להישרדותו. כמו כן, התלמידים נחשפים לתהליך המחקר המדעי ולאופן פרסום המחקר באמצעות מאמר מדעי.

פעילות המבוססת על מאמר המעובד מתוך: Yosef, R., Zduniak, P., & Tryjanowski, P. (2012). Unmasking Zorro: functional importance of the facial mask in the Masked Shrike (Lanius nubicus). Behavioral Ecology, 23(3), 615-618. אחד המאפיינים המעניינים בבעלי חיים הינו ההתאמה המורפולגית לתפקוד שלהם, כאשר צבע הפרווה או הנוצות מהווה אחד ממאפיינים אלו. פרופ' ראובן יוסף חקר את האופן בו מסיכות פנים של החנקן הנובי מסייעות לו בציד. 

לפעילות זו קיים מדריך למורה הנמצא תחת "מדריכים למורים" (נגיש למורים שנרשמו ואושרו לאתר).

bottom of page