top of page

נמלת הקציר כמהנדסת סביבה

פעילות סביב מאמר

הפעילות מאפשרת ללומדים להיחשף לנושא של רעיית יתר על כלל היבטיה – החברתיים, הכלכליים והסביבתיים, וכן להיחשף לאופן בו אורגניזמים בסביבה מאפשרים התאוששות של המערכת האקולוגית לאחר פגיעה בה. הפעילות עוסקת בהשפעת גורמים ביוטיים - נמלות הקציר - על סביבתם. כמו כן הפעילות מתייחסת להשפעת החקלאות - גידול עיזים ורעיית יתר על הסביבה ולפעולות ממשק שנועדו לשקם את הסביבה בעקבות הנזקים.

פעילות המבוססת על מאמר המעובד מתוך: מור–מוסרי ע., לואי ס., בר (קותיאל) פ. ובודובסקי א. (2016). השפעתה של נמלת הקציר על הקרקע והצמחייה בצפון הנגב. אקולוגיה וסביבה, 5(4), עמ' 349-336. רעיית יתר הינה בעיה נפוצה באזורי המדבר בהם נפוצים אוכלוסיות העוסקות בגידול צאן למחייתן. הרעייה מזיקה לצמחייה בסביבה, והמשך הרעייה באופן בלתי מבוקר עלול להזיק לאזור באופן בלתי הפיך עקב חוסר היכולת של הצמחייה להתאושש. לכן, ישנה מגמה לנהל את האזורים הבעייתיים באופן של רעייה מתונה אשר מגבילה את כמות הרעייה. המחקר המוצג במאמר עוסק בנמלת הקציר כאורגניזם מהנדס סביבה אשר מעודד את התאוששות הצמחייה לאחר תקופה של רעיית יתר ומעבר לניהול השטח דרך רעייה מתונה. 

לפעילות זו קיים מדריך למורה הנמצא תחת "מדריכים למורים" (נגיש למורים שנרשמו ואושרו לאתר).

bottom of page