top of page

חשיבות היציאה לטבע

הצעה לפעילות

נושאים חוצי תחומים

בפעילות זו חושפים את התלמידים לחשיבות הטבע בחיי האדם ומעודדים אותם לפעילות אקטיביסטית למען הטבע. מחקרים רבים מצאו שהשהייה בטבע והפעילות הגופנית בו חשובות ותורמות לבריאות הנפשית.והפיזית שלנו מגפת הקורונה הדגישה את הצורך והחשיבות בפעילות בחוץ. הפעילות באמצעות כלים דיגיטליים אינטראקטיביים: מנטימטר ופדלט.

bottom of page