top of page

כיצד אנו מעריכים שימושי קרקע

פעילות משחקית, למידה חוץ-כיתתית

נושאים חוצי תחומים

פעילות זו נועדה לחשוף את המורכבות של קבלת החלטות בניהול שימושי קרקע, במצב שבו יש לשקול אינטרסים המתחרים זה בזה. כמו כן, הפעילות מאתגרת את התלמידים  לחשוב כיצד לתמחר משאבים טבעיים כגון עצים ומים

נקיים.

bottom of page