top of page

כלכלה וסביבה - כלכלה סביבתית וכלכלת משאבי טבע בגישה מדעית-חברתית

פעילויות משחקית, רקע מדעי

נושאים חוצי תחומים

מטרת העל של חינוך כלכלי בחינוך סביבתי היא להעצים את היכולת של התלמידים ליטול חלק פעיל בקבלת החלטות על נושאים סביבתיים. התלמידים שלנו חיים בחברה פתוחה, דמוקרטית עם כלכלת שוק. לפיכך הם נהנים לאורך חייהם מחירויות והזדמנויות להשפיע על פתרונות של בעיות סביבתיות, כצרכנים של מוצרים, כאינדיבידואלים הבוחרים מקצוע, כאזרחים פעילים למען הסביבה וכבוחרים של נציגי הציבור.

חוברת העשרה זו פותחה במטרה להניח יסודות ללימוד הכלכלי-סביבתי בגישה סוציו-מדעית. העיסוק באופן הזה ברעיונות כלכליים והסביבתיים, נעשה מתוך ניסיון לקרב רעיונות אלו אל עולמו של התלמיד ואל המפגש שלו עם בעיות סביבתיות, שעמם הוא נפגש הן ב-"עולם האמיתי" והן באמצעות תכנית הלימודים.

bottom of page