top of page

איך לכתוב תחת צל: ספרות עברית ומשבר האקלים

27 במרץ 2024

ד“ר טפת הכהן ביק

כיצד נראית כתיבה תחת אסון סביבתי? כיצד הגוף מגיב לאימה אקלימית, וכיצד האימה באה לידי ביטוי בטקסט הכתוב, בסגנון ובקצב הכתיבה? בהרצאה יוצגו שתי תפיסות אסתטיות: היפה והנשגב. הנשגב מעורר עונג דווקא מתוך החרדה שהוא מייצר. נבחנים תיאורים ספרותיים של טבע ושל אסונות טבע - במיוחד שריפות. ודנים יחד על "ספרות האקלים" הנכתבת היום.

ד“ר טפת הכהן ביק, אוניברסיטת CUNY, ניו-יורק

bottom of page