top of page

הזדמנויות בתחום החלבונים

3 בינואר 2024

ד"ר תום כהן בן-אריה

חלבון אלטרנטיבי (חלבון תחליפי) הוא מונח שמתייחס לחלבון שפותח באמצעות תהליכים טכנולוגיים מתקדמים תוך יצירת מוצר שהערך התזונתי, והתפוקה החלבונית בתוכו, דומות לחלבון ממקורות בעלי חיים.

בשר מבוסס חלבונים אלטרנטיביים עשוי לספק מקור של חלבון מלא תוך הפחתה משמעותית של פליטות גזי חממה וחסכון במים ובשימושי קרקע. בהרצאה זו נעמיק בנושא זה.

ד"ר תום כהן בן-אריה, מדען בכיר, GFI ISRAEL

bottom of page