top of page

איכות מקורות המים בישראל, מים מותפלים ואיכותם וההשפעה הסביבתית של מתקני ההתפלה

17 במאי 2022

פרופ' אורי להב

ההרצאה עוסקת במים נקיים ותברואה כחלק מיעדי האו"ם לפיתוח בר קיימא.

פרופ' אורי להב הינו ראש היחידה לסביבה, מים וחקלאות ביחידה להנדסת הסביבה בטכניון, חלוץ בתהליכי טיפול במים מותפלים. קבוצת המחקר בהובלתו פיתחה קריטריונים לאיכות הנדרשת למים מותפלים בישראל והליכים חדשניים לטיפול המשלים במים מותפלים.

bottom of page