top of page

האקולוגיה של שינוי גלובלי ונגישות לפתרונות במסגרת יעד 15 - "חיים על פני האדמה"

15 בפברואר 2022

פרופ' ז'וזה גרינצוויג

ההרצאה עוסקת ביעד 15 - חיים על פני האדמה. יעד זה עוסק בשמירת הטבע על ידי הגנה על מערכות אקולוגיות ביבשה, שחזורן וקידום שימוש בר קיימא בהן.

פרופ' ז'וזה גרינצוויג, מהפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה, האוניברסיטה העברית בירושלים, רחובות. פרופ' גרינצוויג חוקר מערכות אקולוגיות של עצים.

bottom of page