top of page

שיטות חקר במדעי הסביבה - סקירה והצעות ליישום באקוטופ

מסמך סקירה

בחוברת זו נסקרות שיטות שונות של מחקרי סביבה במטרה לבחור כיצד, האם ובאיזה אופן הם יכולים להשתלב בפעילות חקר בית ספרית (האקוטופ). בתחילת החוברת קיים איפיון של מטרותיה ומאפייניה של למידת החקר, לאחר מכן מוצגות שיטות שונות של מחקר סביבתי, ונבחנות האם ובאיזה אופן ניתן להשתמש בחקר בשיטות השונות במסגרת האקוטופ. בנוסף, מוצג סיכום הממצאים ממפגש חשיבה משותף עם מורים למדעי הסביבה בנוגע להתאמת התכנים לתלמידים, דוגמאות לשאלות חקר במתכונות חדשות וחשיבה על
הנחיית מורים לקראת הוראת חקר המבוססת על שאלות אלו.
בסוף המסמך מוצגות המלצות לבחינתה של ועדת המקצוע.

bottom of page