top of page

הרצאה מוקלטת

הרצאה מאת דר' שירה דסקל בעלת דוקטורט בניהול משאבי טבע וסביבה מאוניברסיטת חיפה. בשידור זה נחשפים לטיפול בפסולת בישראל ועל השפעות הרגולציה בנושא, במטרה לעודד את התלמידים לבחון את הנושא לעומקו, לנקוט עמדה ולייצר פחות פסולת. השידור עוסק בנושאים הבאים: ממצאי המחקר על שוק הפסולת העירונית המוצקה בישראל, עקרונות הרגולציה שיושמה בשנים 2015-1996, האם הושגו מטרות והיעדים שהגדיר המשרד לאיכות הסביבה?, השפעות והתוצאות של הרגולציה, העלות והתועלת של יישום הרגולציה

ניהול פסולת במרחב העירוני - דר' שירה דסקל, אוניברסיטת חיפה

bottom of page