top of page

פעילות סביב מאמר

בפעילות התלמידים נחשפים לנושאים הקשורים בתזונה מקיימת, משבר המזון העולמי ובטחון תזונתי.

הפעילות מבוססת על מאמר המעובד מתוך: תזונה מקיימת וביטחון תזונתי בחקלאות בישראל – נתונים כמותיים מגידולי הצומח, גדעון טופורוב, צפריר גרינהוט, ענת לוינגרט, חנן בזק, אורי צוק-בר ויעל קחל. אקולוגיה וסביבה, דצמבר 2018, גליון 4, (עמ' 27-18). 

לפעילות זו קיימים חומרים נלווים:

1. מדריך למורה הנמצא תחת "מדריכים למורה" (נגיש למורים שנרשמו לאתר ואושרו).

2. מצגת בעברית ומצגת בערבית שהוכנו על ידי מדריכים ומדריכות של מדעי הסביבה

תזונה מקיימת ובטחון תזונתי

bottom of page