top of page

חיזוי בולענים מהחלל

פעילות סביב מאמר

מים

בפעילות זו התלמידים נחשפים לנושא הבולענים כתוצאה של ירידת המפלס של ים המלח.

פעילות המבוססת על מאמר המעובד מתוך: בר ג., נוף ר., רז, א. (2017). חיזוי בולענים מהחלל. אקולוגיה וסביבה 18(1), עמ' 346-353. 

לפעילות זו קיים מדריך למורה הנמצא תחת "מדריכים למורה" (נגיש למורים שנרשמו ואושרו לאתר).

bottom of page