top of page

מחזור המים וטיפול במזהמי מים - פרופ' אבנר עדין, האוניברסיטה העברית

הרצאה מוקלטת

מים

פרופ' אבנר עדין עוסק במחזור המים ובטיפול בשפכים. הוא מתאר שיטה שפיתח ושמהּ אלקטרופלוקולציה המאפשרת תהליך ייחודי לטיהור המים המבוסס על חשמל במקום כימיקלים. פרופ' עדין מסביר איך אפשר לטהר מים לחקלאות ולשתייה מבלי לפגוע בסביבה.

bottom of page