top of page

פעילות לתלמידים

הפשרת קרחונים יבשתיים בעקבות עלייה בטמפרטורה של האוויר או של המים, עלולה לגרום לעליית מפלס הים - קרח שכיסה יבשת כמו אנטארקטיקה  או את גרינלנד מפשיר והמים המשתחררים מוסיפים לגובה הים, מכיוון שאלו הם מים שלא היו קודם לכן בים. הדבר אינו דומה בהפשרת קרחונים ימיים, משום שמרבית הקרחון נמצא תחת המים ונפח המים שנוספו כתוצאה מהתכת הקרחון שתחת המים מחליף את הנפח שתפס הקרחון.

בפעילות זו התלמידים יחשפו לשינוי בגודל הקרחונים היבשתיים ולהשלכות של שינוי זה.

bottom of page