top of page

חקלאות עירונית

הצעה לפעילות

דרכי התמודדות

חקלאות עירונית היא עיסוק בגידול מזון באזורים עירוניים ויש לה מניעים ותועלות רבות: תוצרת מזון טרייה וטבעית (ללא הדברה וריסוסים) בעלות נמוכה ישירות למגדל, רווח כלכלי במכירת התוצרת, פעילות פנאי מהנה, יצירת קשרים חברתיים וקהילתיים, העצמה אישית, יצירת זיקה לחקלאות וטבע, ניצול שטחים לא מנוצלים (כמו שולי העיר, גגות ומרפסות). בפעילות זו התלמידים יכירו את יתרונות החקלאות העירונית והשיטות השונות שמשלבים בה, ויתנסו בכתיבת הצעה לחקלאות עירונית בסביבה הקרובה

bottom of page