top of page

כריתת יערות הגשם

הצעה לפעילות

גורמים לשינוי אקלים

יערות מכסים כשליש מהשטח היבשתי של כדור הארץ. יש להם חשיבות ותועלת רבה בהתמודדות עם שינוי האקלים מעצם תפקידם במחזור הפחמן - הם קולטים פחמן דו-חמצני שאחרת היה נפלט לאטמוספירה וכן בהיותם גורם המשפיע על החזר הקרינה (אלבדו) שממתן טמפרטורה ומסייע בהסתגלות לשינוי האקלים. למרות זאת הם נמצאים תחת איום מתמשך בשל כריתת יערות לניצול העצים ופתיחת שטחים למטרות חקלאיות. בפעילות זו התלמידים יבינו את החשיבות של יערות הגשם כמקבעי פחמן, כמספקי חמצן, כמשאב טבע וכמערכת אקולוגית ואתההשלכות של צמצום יערות הגשם בעקבות כריתה מסיבית

bottom of page