top of page

שריפות באוסטרליה

הצעה לפעילות

השלכות של שינוי אקלים

שינוי האקלים גורמים לעליה בתדירות ובעוצמת השריפות. יובש מתמשך ובצורות שמחמירות גורמים לכמות גדולה של חומר צמחי יבש אשר בוער בקלות. מצוקת המים של העצים מעודדת התפתחות עשבים יבשים בין העצים ואלו, בשילוב חום ורוחות חזקות מעודדים התפשטות של השריפה. בפעילות זו התלמידים יחשפו לתופעת השריפות כהשלכה של שינוי האקלים.

bottom of page