top of page

תפקיד התקשורת בהתמודדות עם משבר האקלים

14 בפברואר 2024

ד“ר ורד אלישר-מלכה

שינוי האקלים נחשב כיום לאיום הגדול ביותר על כדור הארץ ועל יושביו, המוכר לאנושות. פרסום דו"חות ה IPCC האחרונים (2021-2023) סתם את הגולל על עמדותיהם של אחרוני הספקנים באשר להיקף ההשפעות שהוא צפוי לחולל בחיינו.

כמו בכל משבר רב ממדי ורחב היקף, אמצעי התקשורת משמשים שחקן מרכזי בניהול המשבר ובהתמודדות עמו. בהתאם, התפתח בעשורים האחרונים תחום מחקר המכונה "תקשורת אקלים", במסגרתו בוחנים החוקרים היבטים שונים של השפעות אמצעי התקשורת על ניהול המאבק במשבר.

על אף העובדה שישראל נחשבת למדינה בעלת פוטנציאל פגיעה גבוה במיוחד משינוי האקלים, בייחוד בשל התנאים הגיאו-פוליטיים המאפיינים אותה, מחקר תקשורת האקלים בארץ מצוי בחיתוליו.

ההרצאה מתמקדת בהיבטים השונים של השפעת אמצעי התקשורת, לרבות הרשתות החברתיות, על ניהול המאבק בשינוי האקלים, תוך התמקדות במקרה הבוחן הישראלי.

ד“ר ורד אלישר-מלכה, מרצה בכירה, החוג לתקשורת, המכללה האקדמית עמק-יזרעאל

bottom of page