top of page

על שבוע החלל הישראלי, חישה מרחוק, מאמר מעובד לתלמידים על שינויים בשימושי קרקע באגן פולג והזמנה להרצאהbottom of page