top of page

מפסולת לאנרגיה

7 בפברואר 2023

ד"ר שירה דסקל

כיצד הפסולת שלנו יכולה להפוך לאנרגיה ומה ההשלכות של מהלך כזה על  פליטות גזי חממה? אלו טכנולוגיות קיימות בתחום? על אלו ועוד בהרצאה.


ד"ר שירה דסקל, המרכז לחקר משאבי טבע וסביבה, אוניברסיטת חיפה

bottom of page