top of page

הצעה לתוכנית לימודים בדגש מזון ושינויי אקלים

רצף הוראה

הצעה לתוכנית בנושא הקשר בין הרגלי צריכת המזון ובין ההשפעות הסביבתיות שלהם, מיועדת לתלמידי תיכון. מת וכננת ל 30 שעות הוראה, במסגרת הוראת תחומי מדעים או כל תחום אחר. מטרת התכנית היא העלאת המודעות להשפעות של כמויות וסוגי המזון שאנחנו צורכים ומקורותיהם על שינויי האקלים (צריכה, בזבוז, ייצור, מיחזור, חלוקה, תרומה, שינוע, השפעות חברתיות), ויצירת הקשר בין מעשה לתוצאה מיידית ועתידית.
מטרות משנה הן פיתוח מיומנויות כמו אחריות אישית וחברתית, חשיבה גלובלית, עבודת צוות,
אוריינות מדעית, הצגת רעיון, פיתוח מנהיגות, יכולת הנעה.

bottom of page