top of page

חינוך לפעולה בנושא שינוי האקלים

חומרי הנחייה למורים

בחוברת זו בחרנו להתמקד בחינוך לפעולה בדגש על שינוי האקלים, ולהציג תיאוריה, רעיונות, מתווים ודוגמאות מהשטח ללמידה הכוללת פעולה בנושא שינוי האקלים. מטרת החוברת לשמש ככלי למורים ומורות בחטיבה ובתיכון הרוצים להטמיע בתחומי הדעת
שלהם פעולה בנושא שינוי האקלים, בצורה יעילה, באמצעות פדגוגיה חדשנית המותאמת למיומנויות הנדרשות במאה ה-21.
החוברת כוללת מספר פרקים:
● פרק א': מבוא
● פרק ב': מדריך למורה: מתווה יישומי לפעולה בנושא שינוי אקלים בבית הספר
● פרק ג': דוגמאות של חינוך לפעולה בתחום שינוי האקלים מחטיבות ביניים ותיכוניים מהארץ

bottom of page